ඉස්තාන්බුල් ඊ-පාස් කණ්ඩායම සමඟ සම්බන්ධ වන්න

අපි ඉස්තාන්බුල්හි සිට නගරය හොඳින් දනිමු. ඕනෑම ප්රශ්නයක් සඳහා අප හා සම්බන්ධ වීමට නිදහස් වන්න. ඔබගේ සංචාරය අමතක නොවන එකක් කිරීමට අප කණ්ඩායම සූදානම්...

ඔබට අප වෙත ලිවිය හැකිය:

ඉස්තාන්බුල් ඊ-පාස්
Mecidiyeköy Mah. අටකන් සොක්.
අංක: 1/24, 34387
Şişli / ඉස්තාන්බුල්